Nové logo SAV   Nové logo SAV
DIZAJN MANUÁL:
 •  vo formáte PDF
 •  vo formáte HTML
 • LOGO SAV:

  (v rôznych formátoch)
 •  vo formáte AI
 •  vo formáte EPS
 •  vo formáte JPG
 •  vo formáte PDF
 •  vo formáte TIF
 • (kompletne logá pre jednotlivé formáty sú skomprimované ako ZIP)
  INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVANIE DIZAJN MANUÁLU.
  ÚVOD

  Dizajn manuál (DM) je návrhom pre využitie loga SAV v rôznych aplikáciách. DM slúži na zabezpečenie a  dodržiavanie kodifikovaných grafických postupov, ktorých súčasťou je  znak SAV, aby prípadnou nevhodnou aplikáciou neprichádzalo k neželaným významovým a estetickým posunom na úkor jednotného vizuálu SAV. Návrhy uvedené v DM sú spracované pre typické predpokladané použitia. Okrem aplikácií uvedených v DM je znak SAV možné používať i v ďalších prípadoch s obmedzeniami a za podmienok, ktoré sú uvedené v ďalšom texte.

  Dizajn manuál je možné v tlačenej forme zapožičať od predsedu komisie SAV pre popularizáciu a médiá (v súčasnosti na sekretariáte 2. OV), alebo pozrieť na web stránke SAV.


  PRINCÍPY A PODMIENKY POUŽITIA ZNAKU SAV

  1. Znak SAV, ako je definovaný v DM, je majetkom SAV a subjekty SAV ho môžu používať pre ľubovoľné aplikácie.
  2. Pri akomkoľvek použití znaku SAV je nevyhnutné zachovať ochrannú zónu loga, ako je definovaná v DM.
  3. Minimálna veľkosť znaku SAV je priemer 18 mm. Vo výnimočných prípadoch možno použiť menší rozmer po schválení Predsedníctvom SAV.
  4. Pre texty, ktoré sa priamo viažu so znakom SAV (príklady sú uvedené v DM pri návrhoch riešenia rôznych aplikácií znaku) je nevyhnutné používať fonty definované v DM. V odôvodnených prípadoch možno použiť iný font po schválení Predsedníctvom SAV.
  5. Farebné spracovanie znaku SAV je stanovené definíciou farieb, ktoré možno použiť a ktoré sú uvedené v DM.
  6. Dôrazne sa odporúča používať znak SAV výlučne s farebnými kombináciami definovanými v DM. Prípadné výnimky môže udeliť Predsedníctvo SAV pre konkrétne prípady.

  VYUŽITIE DIZAJN MANUÁLU PRE APLIKÁCIE NEUVEDENÉ V DM

  1. Dizajn manuál je majetkom SAV.
  2. Návrhy uvedené v dizajn manuáli sú odporúčaním pre rôzne použitie v prípade, že súčasťou grafického riešenia je znak SAV. Môžu sa použiť buď ako sú predložené, s určitou modifikáciou, prípadne i v úplne novej forme, vychádzajúc s princípov stanovených Dizajn manuálom a v súlade týmito Inštrukciami.
  3. V prípade, že sa znak SAV nepoužije vo forme, ako je  definovaná v DM, o vhodnosti použitia rozhodne Predsedníctvo SAV na návrh Komisie SAV pre popularizáciu a médiá.
  4. Ktorýkoľvek subjekt SAV môže použiť znak SAV v súlade s princípmi uvedenými v DM a týchto Inštrukciách. Pre aplikácie, ktoré nie sú uvedené v DM, je použitie znaku SAV potrebné vopred konzultovať s predsedom Komisie SAV pre popularizáciu a médiá a prípadne počkať na schválenie Predsedníctvom SAV. Informáciu s dokumentáciou (grafický návrh časti dokumentu, kde sa použije znak SAV) je potrebné poslať predsedovi KPM.
  5. Požiadavka uvedená v bode 10 platí aj pre prípadné využitie znaku SAV s logom ústavu, kde príklad použitia v DM (nie je v elektronickej forme, len v tlačenej verzii, k dispozícii u predsedu Komisie SAV pre popularizáciu a médiá, v súčasnosti na 2. OV) nemožno považovať za typický a všeobecne použiteľný. Vo všeobecnosti použitie znaku SAV s logom ústavu sa javí ako náročné. Odporúča sa, aby túto možnosť ústavy využívali len sporadicky, napríklad pri dôležitých, alebo slávnostných príležitostiach, kde je potrebné zdôrazniť účasť ústavu i SAV. V takýchto prípadoch sa odporúča k riešeniu prizvať profesionálneho grafika.- dizajnéra.

  ZÁVER

  Znak SAV je symbolom dôležitej a úspešnej inštitúcie. Nový znak SAV je výsledkom profesionálnej a vysoko odbornej práce. Je nevyhnutné, aby pri každej aplikácii znaku SAV bola grafická stránka na úrovni významu SAV a aby v žiadnom prípade nedošlo k aplikáciám, ktoré by boli z  estetického hľadiska neakceptovateľné, prípadne by mohli byť predmetom nejednoznačného výkladu alebo dokonca zosmiešňovania. Preto sa odporúča pri návrhoch nových alebo modifikovaných grafických riešení spolupracovať s odborníkmi v oblasti grafického dizajnu, prípadne s renomovanými grafickými štúdiami.


      Bratislava 4. 8. 2009
  Ivan Chodák
  Predseda KPM
  (c) 2008 Urad SAV